wp02961db9_0f.jpg
wp9a9f0299.gif
wp0daf29cf.gif
wpf7dd5a66.png

Prečo outsorcovať IT riešenia?
Outsourcing:
 

• Umožňuje Vám venovať sa výlučne Vášmu podnikaniu

• Znižuje výdaje do infraštruktúry (SW/HW)

• Zvyšuje spokojnosť Vašich zamestnancov – pozície s vyššou pridanou hodnotou pre Vašich interných zamestnancov

• Znižuje potrebu draho najímať a školiť IT odborníkov

• Dnes môžete mať svojho dodávateľa IT riešení kdekoľvek – vysokorýchlostný internet umožňuje udržiavať bezprostredný kontakt

wp5533b116.gif
wp1936368e.png
wp150a75b9.png
wpd1807c6e.jpg
wp612fd001.gif
wpfcb8803e.png

ČO JE OUTSOURCING ...

wpec96243b.jpg Pojem outsourcing sa chápe ako jedna zo súčastí strategického manažmentu podniku. Znamená nákup a/alebo využívanie externých zdrojov, čím sa doplnia alebo úplne nahradia funkcie, ktoré boli predtým zabezpečované vnútri podniku.

Outsourcing zvyčajne zahŕňa také funkčné oblasti, ktoré bezprostredne nesúvisia s hlavným predmetom činnosti podniku alebo oblasti, ktoré sa doposiaľ bežne prevádzkovali v samotnom podniku.

Outsourcing je dohoda, kedy jedna spoločnosť poskytuje služby inej spoločnosti, ktorá by si ich však mohla realizovať sama. Outsourcing je trend, ktorý sa stáva často používaným najmä v IT oblasti, no aj v iných oblastiach priemyslových služieb, ktoré boli doteraz považované za podstatné pri riadení businessu.

Pri outsourcingu ide o využívanie cudzích zdrojov na dosahovanie vlastných cieľov spoločnosti. Spoločnosť nemusí vynakladať prostriedky na obstaranie majetku, a pritom ho môže plnohodnotne využívať. Takisto nemusí investovať do vzdelávania či udržania úrovne špecialistov, no pritom ich má k dispozícii podľa potreby. Ak rastú či klesajú požiadavky na technické, či personálne zdroje, nemusí spoločnosť okamžite hľadať dodatočné zdroje, či riešiť problém, čo s prebytočnými kapacitami. Všetky povinnosti, majetok, s ním spojené ekonomické riziká, ľudské zdroje a s nimi súvisiacu agendu, za toto všetko zodpovedá poskytovateľ outsourcingových služieb.


VÝHODY
• Podpora orientácie na služby zákazníkom
• Sústredenie podniku na kľúčovú činnosť, na základe čoho môže lepšie reagovať na potreby zákazníkov
• Dodávateľský podnik zdieľa čiastočne riziko nositeľa outsourcingu
• Väčšia flexibilita dodávateľa
• Rýchlejšia reštrukturalizácia podnikových činností
• Pravidelné a predvídateľné náklady
• Racionalizácia
• Úspora času a vyššia efektívnosť
• Zníženie personálnych nákladov a nákladov na školenia
• Rast hospodárnosti a produktivity
• Prístup k novým technológiám bez vedľajších nákladov
• Zbavenie sa zodpovednosti za outsourcovanú oblasť
• Zníženie mzdových a režijných nákladov o 20-40%

RIZIKÁ
• Zvádza k čisto nákladovému mysleniu
• Závislosť od partnera (napr. v kvalite, spoľahlivosti)
• Obtiažne rozhodovanie o výmene partnera po dlhodobej spolupráci
• Nutnosť správneho odhadu pri výbere partnera a činnosť na pomerne dlhú dobu
• Zvýšené nároky na koordináciu siete dodávateľov
• Potreba rokovať s cudzími subjektmi namiesto vlastných zamestnancov
• Poskytovateľ nepozná podnik, jeho výrobky a/alebo služby tak dobre, ako vlastní zamestnanci
• Strata kontroly nad outsourcovanými činnosťami
• Outsourcing oblasti, v ktorej podnik vlastní kľúčové know-how
• Problematická ochrana údajov
• Nutnosť riadenia vzťahov
Prečo sa spojiť práve s našou spoločnosťou ?
Profesionalita - dodávateľ, ktorého nosným produktom je poskytovanie podporných služieb, má s týmto väčšie skúsenosti, širší nadhľad a dostatok know-how získaný počas práce pre rozličných klientov. Torin môže lepšie udržiavať vysokú odbornú úroveň svojich špecialistov
Zodpovednosť - Torin za služby, ktoré realizuje, poskytuje profesionálnu záruku ich kvality. Ak by si neplnil povinnosti vyplývajúce zo zmlúv, niesol by za to zodpovednosť. Ak sú tieto služby zabezpečované vlastnými silami zákazníka, nesie on sám riziko strát a škôd, ktoré môžu byť ešte pravdepodobnejšie v dôsledku nižšej profesionálnej úrovne jeho zamestnancov.
Prispôsobivosť - v prípade zmeny potrieb podniku v oblasti IT služieb môže externý dodávateľ pružnejšie reagovať a poskytovať služby zodpovedajúce okamžitým potrebám podniku. Oproti tomu sú organizačné zmeny v rámci podniku s týmto súvisiace značne zložitejšie (napr. pribratie značného počtu zamestnancov pre krátkodobé akcie, prepúšťanie nadbytočných zamestnancov, ich rekvalifikácia, atď.). Torin ako dodávateľ presúva svoje zdroje medzi projektami , kde sú potrebné.
Zníženie nákladov - poskytovanie IT služieb súčasne viacerým klientom nám umožňuje znížiť náklady a investície nevyhnutné na udržanie vysokej profesionálnej úrovne a Vám zároveň šetrí vaše náklady do tejto oblasti.
Eliminovanie rizík outsourcingu- dobre si uvedomujeme riziká, ktoré pre Vás z outsourcingu vyplývajú a nesnažíme s ich zatajiť. Naša expertíza v tejto oblasti nám však umožňuje znížiť komplikácie spojené s rizikami na minimum.